Ангел Хранитель

Ангел Хранитель х.м. 60х50 1996г.